Témata diplomových prací

Přihlašování témat diplomových prací je velmi podobné jako v případě prací bakalářských. Student si vybere buď téma z aktualizované nabídky níže anebo po dohodě s vyučujícím je možné si zvolit vlastní téma.Každý student vyplní s pomocí svého vedoucího práce tzv. zadání diplomové práce v ISISu (viz Závěrečné práce) a poté si zapíše diplomový seminář 22F500Nově je zcela nutné, aby předběžné zadání práce (rámcové téma) bylo zadáno v ISIS před zahájení výuky v semestru kdy student absolvuje seminář

Téma diplomové práce musí být zadáno minimálně 6 měsíců před plánovanou obhajobou!

Zde jsou další užitečné formuláře a dokumenty:

 

Vedoucí Témata diplomových prací 2015/2016
Dvořáková Legislativní proces v Parlamentu České republiky – pozměňovací návrhy snižující účinnost protikorupčních opatření
Analýza kontrolních institucí států (NBÚ, NKÚ,…)
Správní rady podniků se státní účastí
Strana „ANO“ – analýza vývoje
Etické kodexy ve státní správě
Antikorupční politika vlády (2010-2015)
Lisa Environmentální politika: historie a vývoj
Analýza environmentální politiky v období výstavby socialismu
Analýza environmentální politiky ČR v období po roce 1989
Dobrovolné dohody jako nástroj politiky životního prostředí v ČR či jiné zemi (komparace)
EIA jako nástroj politiky životního prostředí v ČR či jiné zemi (komparace)
Analýza lokální politiky na příkladu konkrétní obce
Analýza konkrétního politického konfliktu
Metodologie politické vědy
Politická komunikace (Tradiční a moderní média v politice)
Müller Politika identity: význam kolektivních identit, sociologický výzkum identit – národní, evropská identita
Evropská veřejná sféra: institucionální analýza „evropských médií“
Evropská občanská společnost: analýza vybrané „evropské“ zájmové skupiny
Evropská veřejná sféra: diskursivní analýza vybraného deníku/TV z hlediska evropeizace veřejné sféry
Občanská společnost v ČR: analýza stavu občanské společnosti z hlediska politické kultury
Občanská společnost v ČR: analýza stavu občanské společnosti z hlediska institucionální efektivity
Občanské elity na lokální úrovni: zpracování případové studie
Subkultury sportovního fanouškovství
Němec Politické problémy Latinské Ameriky (jednopřípadová či komparativní studie)
Fungování českého parlamentu a parlamentarismu (v historické či komparativní perspektivě)
Vymětal Korupce a boj proti korupci v zemích střední a východní Evropy
Regulace lobbingu
Aktivity zájmových skupin – případová studie firmy/odvětví/země
Samosprávní činnost komor a zastřešujících organizací
Reforma veřejné správy a etické kodexy ve veřejné správě
Transparentnost a skládání účtů politiky – lokální, krajská nebo centrální úroveň

 

Vedoucí Téma bakalářských prací k problematice životního prostředí, přírodních zdrojů a udržitelného podnikání
Dvořák Politicko-ekonomická analýza vybraného environmentálního problému (konfliktu) ve studentovi známém místě
Ex-ante a ex-post hodnocení politik životního prostředí
Vývoj politiky přírodních zdrojů v ČR a ve světě
Dobrovolné přístupy a dobrovolné dohody v politice životního prostředí
Úloha a postavení orgánů ochrany životního prostředí v ČR v oblasti ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, postavení vodoprávních úřadů
Využívání obnovitelných zdrojů energie
Ekonomické a politické aspekty těžby hnědého uhlí v ČR
Nízkoenergetické stavby – ano či ne?
Šauer Politicko-ekonomická analýza vybraného environmentálního problému (konfliktu) ve studentovi známém místě
Ex-ante a ex-post hodnocení politik životního prostředí
Historie ochrany životního prostředí a environmentální politiky ve vybraných zemích světa
Vývoj environmentální politiky v ČR a jeho mezinárodní aspekty
Dobrovolné přístupy a dobrovolné dohody v politice životního prostředí