Hledat
Pokročilé hledání
Profil vedlejší specializace

VS Lobbing a rozhodovací procesy (2RP)

Garant: Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Profil vedlejší specializace

Vedlejší specializace Lobbing a rozhodovací procesy je určena studentům, kteří chtějí rozšířit profil své hlavní specializace o hlubší znalost a pochopení problematiky lobbingu, vytváření politik a rozhodovacích procesů v širších souvislostech zahrnujících i otázky etiky, dobrého vládnutí a komunikace.

Vedlejší specializace umožňuje hlubší propojení ekonomických a politických souvislostí v oblasti rozhodovacích procesů ve veřejném sektoru a pochopení role jednotlivých skupin zainteresovaných aktérů veřejného, soukromého a neziskového sektoru v procesu nastolování agendy a vytváření a změn politik či hospodářsko-politických opatření. Zvláštní zřetel je kladen na problematiku institucionálního nastavení, fungování státní správy a samosprávy a to zejména na možnosti ostatních subjektů zasahovat do politického procesu, analýzu zájmů jednotlivých zainteresovaných subjektů, a také rizika a selhání, která jsou rozhodovacím procesem spojena. Vedle formálních institucí se studenti seznámí i s neformálními pravidly dobrého vládnutí a transparentnosti.

Absolventi specializace jsou připraveni pro práci v orgánech státní správy a samosprávy, firemním sektoru, finančních a analytických institucích, nevládních organizacích, a to jak v tuzemských, tak i mezinárodních organizacích.

 

Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent je schopen:

 • chápat lobbing jako legitimní nástroj prosazování zájmů, jeho etické i základní právní principy, formy regulace a seberegulace u nás i v zahraničí;
 • aplikovat nástroje dobrého vládnutí a kriticky hodnotit slabá místa a rizika institucionálního a procesního rámce rozhodování a rozhodovacího procesu;
 • orientovat se v systému státní a veřejné správy;
 • identifikovat klíčové zainteresované aktéry, jejich zájmy a postoje, mechanismy rozhodování a procesní pravidla;
 • analyzovat a kriticky hodnotit základní ekonomické aspekty fungování státní správy a samosprávy při správě věcí veřejných.

 

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 • vytvářet strategie lobbování při prosazování konkrétních zájmů;
 • zpracovávat analytické a syntetické expertní studie týkající se problematiky transparentnosti rozhodovacích procesů/politik při správě věcí veřejných;
 • vyhledávat a analyzovat vlastnické struktury podnikatelských subjektů;
 • samostatně, flexibilně a kriticky řešit vybraná zadání a problémy v oblasti rozhodovacích procesů;
 • podílet se na identifikaci slabých míst rozhodovacích procesů a podílet se na implementaci transparentních opatření při správě věcí veřejných.

 

Požadavky na absolvování

I. povinné (státnicové) předměty – 24 kreditů

Ident Název kurzů ECTS Hodinová zátěž Garant Vyučující Semestr
2PL521 Dobré vládnutí a veřejná správa 6 2/2 Dvořáková Dvořáková, Bureš ZS
2PL410 Strategické rozhodování v politice 6 4/0 Prorok Prorok LS
2PL524 Prevence korupce při hospodaření s veřejnými prostředky 6 2/2 Dvořáková Dvořáková, Vondráček, Vymětal LS
2PL404 Lobbování v moderní demokracii

6

4/0

Vymětal Vymětal ZS

II. volitelné předměty – 6 kreditů

Ident Název kurzů ECTS Hodinová zátěž Garant Vyučující Semestr
2SE408 Projektový management fondů EU

6

2/2

Bič Černý LS
1VF442 Veřejné výdajové programy, projekty a zakázky v teorii a praxi

6

2/2 Ochrana Ochrana ZS
2PL408* Politická komunikace a politický marketing

6

2/2 Dvořáková Dvořáková, Němec ZS
2PL458* Politická komunikace a politický marketing – anglicky 6 2/2 Dvořáková Dvořáková, Němec LS
22F413 Odborná stáž krátkodobá 6     Vymětal, Dvořáková, Němec ZS, LS

* kurz si nemohou zvolit studenti navazujícího magisterského oboru Politologie.

 

Okruhy otázek ke SZZk:

 1. Personální politika ve veřejné správě a její specifika
 2. Řízení a management ve veřejné správě a její specifika
 3. Státní správa vs. místní samospráva
 4. Organizační struktura veřejné správy a její porovnání se zahraničím
 5. Dobré vládnutí a nástroje regulace správy věcí veřejných
 6. Rozhodovací procesy v politice a jeho fáze
 7. Specifika politického rozhodování – odlišnost vnitřní a mezinárodní politiky
 8. Úloha motivace, zájmů a hodnot v politickém rozhodování
 9. Význam politické kultury v politickém rozhodování
 10. Systémový přístup a teorie chaosu v politice
 11. Vědecké metodologie a porovnání jejich přístupů k analýze politiky
 12. Strategické rozhodování – historie a metody
 13. Transparentní rozhodovací procesy v politice
 14. Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky
 15. Korupční prostor a nástroje pro jeho zužování
 16. Dohledové orgány státu a naplňování principu transparentnosti
 17. Daňové ráje a metody zneužívání veřejných prostředků
 18. Zájmové skupiny – funkce, role, aktivity
 19. Modely reprezentace zájmů
 20. Modely regulace lobbistických aktivit
 21. Techniky a strategie lobbování
 22. Mezinárodní komparace regulace lobbingu

 

Literatura k SZZk:

POMAHAČ, R. a kol. Veřejná správa. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. xx, 315 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-447-6.

CIHELKOVÁ, E. et al. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2014. 729 s. ISBN 978-80-7431-134-5. Kapitola 1 (s. 35–144).

CIHELKOVÁ, E. et al. Měnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1776-6. Kapitola 2 a 3 (s. 58–110).

PROROK, V. Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha:  Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4179-6.

KREJČÍ, O. Mezinárodní politika. Praha: Ekopress, 2014. ISBN 978-80-87865-07-1.

Complexity, Global Politics and National Security. Waihington D.C.: by D.S.Albert and TJ.Czerwinski, National Defense University, 1997. ISBN 1579060463.

VONDRÁČEK, O. a HAVRDA, M. Korupce jako parazit: návod, jak ji porazit. 1. vyd. [Praha: Sport-Press], 2013. 125 s. ISBN 978-80-87050-00-2.

HEIDENHEIMER, A.J., (ed.) a JOHNSTON, M., (ed.). Political corruption: concepts & contexts. 3rd ed. New Brunswick: Transaction Publishers, 2011. xvi, 970 s. ISBN 0-7658-0761-0.

MÜLLER, K., LABOUTKOVÁ, Š. a VYMĚTAL, P. Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3165-0.

CHARI, R.S., HOGAN, J. a MURPHY, G. Regulating lobbying: a global comparison. Manchester: Manchester University Press, 2010. xi, 196 s. European policy research unit series. ISBN 978-0-7190-7937-5.

SCHENDELEN, M P C M V. Jak lobbovat v Evropské unii, aneb Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií, 2004. ISBN 80-903333-2-X.