Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Volitelné předměty v angličtině v LS 2016/2017

23.9.2016
EU-Flag 2PL223 Evropská politika v komparativní perspektivě – anglicky
Kurz nabízí studentům základní znalosti o politických systémech a politických procesech v evropských zemích. Představeny budou jak „klasické“ politické systémy (Velká Británie, Francie, Německo), tak i systémy a procesy zemí střední a východní Evropy. Cílem kurzu je naučit studenty orientovat se v problematice evropské politiky, analyzovat krizové situace a indikovat možná řešení. Bakalářský kurz, 3 kredity.  Syllabus in English
 pic_alobbying 2PL614 Lobbing v moderní demokracii – anglicky
Kurz seznámí posluchače s důležitostí sociálního, kulturního a politického kontextu lobbistických aktivit zájmových skupin, a významem lobbingu v rozhodovacích procesech moderní liberální demokracie. Důraz bude kladem především na anglofonní země a země Evropské unie. Magisterský kurz, 6 kreditů.  Syllabus in English
 31852 2PL340 Média a politická moc v Rusku – anglicky
Kurz seznamuje studenty se základním vývojem současné ruské politiky a role médií. Představeny budou současné mediální trendy, včetně specifik politických informací v ruské televizi jako hlavního zdroje informací v masové společnosti. Vyučuje profesor Dmitry Strovsky z Arielské univerzity v Izraeli. Výuka tohoto kurzu bude probíhat blokově ve dnech 18. – 21. dubna. Bakalářský kurz, 3 kredity.  Syllabus in English
 podbaba2606 2ZP412 Multikriteriální analýza kvality bydlení a rekreace
Předmět je zaměřen na praktické otázky využívání metod vícekriteriální analýzy v oblasti kvality bydlení ve městech a na venkově, a pro hodnocení kvality rekreace. Po seznámení se s teoreticko-metodologickými základy budou studenti pracovat na terénním výzkumu a případové studii v malém mezinárodním týmu. Bakalářský i magisterský kurz, 6 kreditů.  Syllabus in English
 css_photo_0 2PL397 Občanská společnost a veřejná sféra v Evropě – anglicky
Cílem předmětu je seznámit studenty s podobnostmi a rozdíly současných evropských občanských společností a prozkoumat úlohu kulturních, společenských a politických faktorů v procesu formování evropské veřejné sféry v rámci procesu evropské integrace. Po absolvování kurzu budou studenti schopni rozumět základním konceptům demokratické teorie; ovládat typologii emancipačních procesů v Evropě a chápat možnosti a limity evropské občanské společnosti. Bakalářský kurz, 3 kredity.  Syllabus in English
 Řešení-konfliktů 2PL395 Simulace řešení konfliktů – anglicky
Cílem kurzu je poskytnout studentům jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti týkající se řešení konfliktních situací, s nimiž se mohou setkat jak v profesním, tak osobním životě. K dosažení tohoto cíle kurz využívá ve velkém měřítku hry, modely a simulace rozmanitých konfliktních situací. Po absolvování předmětu budou studenti schopni rozpoznat základní typy a modely konfliktních situací, zvolit adekvátní techniky pro jejich řešení a efektivně v těchto situacích komunikovat. Bakalářský kurz, 3 kredity.  Syllabus in English
 116bb 2PL205 Společnost a politika v zemích Latinské Ameriky – anglicky
Cílem předmětu je poskytnout základní vhled do fungování současných politických systémů v zemích Latinské Ameriky. Kurz kombinuje představení základních politologických konceptů, jež jsou pro latinskoamerické země klíčové (prezidentské systémy, specifika tamních systémů politických stran či volebních pravidel), s případovými studiemi vybraných zemí; to vše ve vazbě na historické souvislosti a společenské kořeny politických procesů. Bakalářský kurz,
3 kredity.
 Syllabus in English
 renewable_energy 2ZP301 Úvod do ekonomie a politiky životního prostředí – anglicky
Předmět seznámí posluchače se základy ekonomie, politiky a managementu ochrany životního prostředí a to zejména za využití praktických aplikací. Součástí kurzu jsou témata jako: ekonomické škody a znehodnocování životního prostředí, projekty na ochranu životního prostředí, nástroje státní regulace v oblasti ŽP, nebo model optimální kvality životního prostředí na makroúrovni a a vliv environmentálně orientovaného vědecko-technického rozvoje. Bakalářský kurz, 6 kreditů.  Syllabus in English