Kurzy v angličtině v letním semestru 2019/2020

V letním semestru akademického roku 2019/2020 nabízí katedra politologie následující kurzy vyučované v anglickém jazyce:
2PL205 Společnost a politika v zemích Latinské Ameriky
Kurz poskytuje základní vhled do fungování současných politických systémů v zemích Latinské Ameriky, přičemž kombinuje politologické analytické koncepty s případovými studiemi vybraných zemí; to vše ve vazbě na historické souvislosti a společenské kořeny politických procesů. Bakalářský kurz, 3 kredity, pondělí 16:15-17:45.  Syllabus in English
2PL223 Evropská politika v komparativní perspektivě
Kurz nabízí studentům základní znalosti o politických systémech a politických procesech v evropských zemích. Představeny budou jak „klasické“ politické systémy (Velká Británie, Francie, Německo), tak i systémy a procesy zemí střední a východní Evropy. Cílem kurzu je naučit studenty orientovat se v problematice evropské politiky, analyzovat krizové situace a indikovat možná řešení. Bakalářský kurz, 3 kredity, pondělí 14:30-16:00.  Syllabus in English
2PL340 Média a politická moc v Rusku
Kurz seznamuje studenty se základním vývojem současné ruské politiky a role médií. Představeny budou současné mediální trendy, včetně specifik politických informací v ruské televizi jako hlavního zdroje informací v masové společnosti. Vyučuje profesor Dmitry Strovsky z Arielské univerzity v Izraeli. Bakalářský kurz, 3 kredity, bloková výuka od 29.10. do 1.11.2019.  Syllabus in English
2PL341 Mediální a informační politika v soudobých znalostních společnostech: předpoklady, priority a výzvy
Hlavním cílem kurzu je vysvětlit vývoj mediálních a informačních politik v moderním světě a jejich role jako nástrojů pro naplňování národních politických strategií na příkladech zemí, jako jsou USA, Rusko, Izrael ad. Vyučuje profesor Dmitry Strovsky z Arielské univerzity v Izraeli. Bakalářský kurz, 3 kredity, bloková výuka od 4. do 7.11.2019.  Syllabus in English
2PL342 Afrika: politika, ekonomika a společnost
Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům širší přehled o politickém prostředí, ekonomických výzvách a společenských strukturách v Africe. Pozornost se zaměřuje na tři tematické oblastí: (1) Politické instituce a demokratické vládnutí v Africe; (2) Ekonomiky se zřetelem k rozvojové spolupráci a problému chudoby; (3) Formální a neformální instituce v kontextu jejich kulturních a sociálních specifik. Vyučuje dr. Melina C. Kalfelis z German Institute of Global and Area Studies. Bakalářský kurz, 3 kredity, bloková výuka od 12. do 14.11.2019. Syllabus in English
2PL392 Společenská odpovědnost firem: teorie a praxe
Kurz se zaměřuje na podmínky a praxi udržitelného podnikání, a to jak v domácím, tak mezinárodním prostředí. K hlavním tématům patří role etiky, udržitelnosti a sociální odpovědnosti v soudobém podnikání; podmínky a postupy implementace etického chování, sociální odpovědnosti a udržitelnosti do rozhodování a chodu firmy; zjišťování a měření dopadů strategicky chápané odpovědnosti do výsledků firmy; pozitivní a negativní příklady z praxe; specifika na úrovni odvětví, států/regionů, firem. Bakalářský kurz, 3 kredity, úterý 16:15-17:45.  Syllabus in English
2PL393 Reprezentace zájmů a lobbing
Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou fungování zájmových skupin, zejména pak ve spojitosti s lobbingem, tj. aktivitou spojenou nejen s reprezentací zájmů, ale převážně také s možností konzultovat a ovlivňovat politická rozhodnutí. Bakalářský kurz, 3 kredity, pondělí 12:45-14:15.  Syllabus in English
2ZP412 Multikriteriální analýza kvality bydlení a rekreace
Předmět je zaměřen na praktické otázky využívání metod vícekriteriální analýzy v oblasti kvality bydlení ve městech a na venkově, a pro hodnocení kvality rekreace. Po seznámení se s teoreticko-metodologickými základy budou studenti pracovat na terénním výzkumu a případové studii v malém mezinárodním týmu. Bakalářský i magisterský kurz, 6 kreditů, úterý 11:00-14:15.  Syllabus in English
2PL397 Občanská společnost a veřejná sféra v Evropě
Cílem předmětu je seznámit studenty s podobnostmi a rozdíly současných evropských občanských společností a prozkoumat úlohu kulturních, společenských a politických faktorů v procesu formování evropské veřejné sféry v rámci procesu evropské integrace. Po absolvování kurzu budou studenti schopni rozumět základním konceptům demokratické teorie; ovládat typologii emancipačních procesů v Evropě a chápat možnosti a limity evropské občanské společnosti. Bakalářský kurz, 3 kredity, středa 16:15-17:45.  Syllabus in English
2PL395 Simulace řešení konfliktů
Cílem kurzu je poskytnout studentům jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti týkající se řešení konfliktních situací, s nimiž se mohou setkat jak v profesním, tak osobním životě. K dosažení tohoto cíle kurz využívá ve velkém měřítku hry, modely a simulace rozmanitých konfliktních situací. Po absolvování předmětu budou studenti schopni rozpoznat základní typy a modely konfliktních situací, zvolit adekvátní techniky pro jejich řešení a efektivně v těchto situacích komunikovat. Bakalářský kurz, 3 kredity, pondělí 12:45-14:15, nebo úterý 9:15:00-10:45.  Syllabus in English
2ZP301 Úvod do ekonomie a politiky životního prostředí
Předmět seznámí posluchače se základy ekonomie, politiky a managementu ochrany životního prostředí, a to zejména za využití praktických aplikací. Součástí kurzu jsou témata jako: ekonomické škody a znehodnocování životního prostředí, projekty na ochranu životního prostředí, nástroje státní regulace v oblasti ŽP, nebo model optimální kvality životního prostředí na makroúrovni a vliv environmentálně orientovaného vědecko-technického rozvoje. Bakalářský kurz, 6 kreditů, čtvrtek 12:45-16:00.  Syllabus in English