Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

HledatBakalářské práce a SZZ

Zpracování bakalářské práce se řídí příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VŠE v Praze pro studium v bakalářských, navazujících magisterských studijních programech. Konkretizované podmínky pro přihlašování, zpracovávání, odevzdávání a obhajoby kvalifikačních prací na Fakultě mezinárodních vztahů naleznete v Opatření děkana FMV č. 1/2015.

Téma bakalářské práce si studenti vybírají v závislosti na studovaném oboru. Student si vybere téma z nabídky jednotlivých vyučujících, případně, po dohodě s vyučujícím si zvolí téma vlastní. Seznam témat, ze kterých je možné vybírat na Katedře politologie najdete zde.

Zadání bakalářské práce probíhá prostřednictvím ISIS ve spolupráci vedoucího práce a studenta a to ve dvou krocích:

  1. zadání předběžného názvu (rámcového tématu), termínu zadání a termínu odevzdání práce a to před zahájením výuky pátého semestru studia dle platného harmonogramu
  2. zadání definitivního názvu práce, osnovy a základní literatury bezprostředně po absolvování bakalářského semináře. Student následně zadání tiskne a předává k podpisu vedoucímu katedry.

Termínem odevzdání práce může být nejdříve v semestru následujícím po semestru, kdy student úspěšně absolvoval bakalářský seminář. Termíny odevzdávání jsou nově stanovovány centrálně pro celou fakultu. Harmonogram pro akademický rok 2015/2016 naleznete zde.

Obsahem státní závěrečné zkoušky jsou publikované okruhy otázek k předmětům: Úvod do politologie, Československý a český politický systém a Komparace politických systémů. Aktuální seznam okruhů je zde.

Při státní zkoušce student dále předloží seznam alespoň tří odborných článků z časopisů Politologická revue či Politologický časopis a jednoho článku ze zahraničního odborného politologického časopisu (dostupné např. ve studovně knihovny VŠE, knihovně Katedry politologie či v databázích JSTOR, EBSCO, ProQuest Central a dalších) a bude schopen o nich diskutovat.

Podrobné informace o průběhu státních závěrečných bakalářských zkoušek z Politologie a obhajobě bakalářské práce na oboru politologie jsou zde.