Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

HledatBakalářský seminář na oboru Politologie

Na základě Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů ke kvalifikačním pracím je jednou z podmínek pro studenty přijaté do bakalářského studia v akademickém roce 2010/2011 a později je povinnost absolvovat předmět 22F300 Bakalářský seminář (od 2015/2016 22F301).

Student si vybírá téma své bakalářské práce nejpozději začátkem pátého semestru svého studia. Poté, co si student vybere téma a s vedoucím své práce vyplní zadání kvalifikační práce, zapíše si předmět 22F300 (22F301) Bakalářský seminář. Předmět je vždy nutné absolvovat nejpozději v semestru, který předchází semestru, na jehož konci je práce odevzdána.

Organizace bakalářského semináře:

 • Bakalářský seminář je vypisován jako normální kurz (nikoliv jako mimosemestrální).
  Z toho vyplývá, že jeho zápis je možný v rámci běžných kol zápisu a v registracích. Klasifikace semináře pak musí být ukončena ve standardním termínu, tj. do konce zkouškového období. Učitelé v závislosti na tom zadají termíny pro uzavření odevzdáváren.
 • Bakalářský seminář je organizován po katedrách. V předmětu jsou vypsány rozvrhové akce, které přísluší jednotlivým katedrám. Pro politologii je to pondělí 18:00-19:30 (výuka však reálně neprobíhá). Je proto ještě důležitější, aby student znal vedoucího své práce před zapsáním semináře. Podle toho si zvolí správnou rozvrhovou akci, do které se zapíše. Odevzdávárna jeho vedoucího bude otevřena právě v této rozvrhové akci. Po té, co si student téma s vedoucím domluví, zapíše se rámcové téma do ISIS. Nadále přitom platí, že pokud si student nepřihlásí téma práce nejpozději v pátém semestru studia, může mu být téma i vedoucí přiděleno fakultou.
 • Bakalářský seminář je veden konzultační formou. Student konzultuje s  vedoucím své bakalářské práce v jím stanovených termínech. Klasifikaci předmětu provádí vedoucí bakalářské práce na základě výstupu, kterým je semestrální práce studenta ve formě písemného projektu bakalářské práce. Tento projekt musí obsahovat zejména:­
  • zpřesněný název práce;
  • cíl práce a hlavní otázky, které student hodlá ve své BP řešit;
  • podrobnou osnovu práce založenou na dílčích cílech kapitol;
  • rešerši literatury a informačních zdrojů vhodných ke zpracování bakalářské práce.

Projekt bakalářské práce vkládá student do odevzdávárny předmětu ve formátu MS Word (doc, docx). Po provedení klasifikace bakalářského semináře (v příslušném zkouškovém období) a zadání této klasifikace do ISIS vytiskne vedoucí práce konečné zadání bakalářské práce, se kterým bude nakládáno podle výše zmíněného opatření.