Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

HledatOkruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce z politologie

Pozor! Při státní zkoušce studenty předloží seznam alespoň tří odborných článků z časopisů Politologická revue či Politologický časopis a jednoho článku ze zahraničního odborného politologického časopisu a bude schopen o nich diskutovat. Tyto publikace mohou být předmětem rozpravy!

SZZ z Politologie se skládá ze tří předmětů:

  • 2PL101 Úvod do politologie
  • 2PL102 Československý a český politický systém
  • 2PL202 Komparace politických systémů

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce jsou uvedeny níže nebo zde.

Úvod do politologie

1. Politologie – historický vývoj oboru v ČR a ve světě a jeho současný význam.
2. Předmět politologie, základní podoborová členění (sociologie politiky, filozofie
3. politiky, politická ekonomie), základní teoretické a metodologické přístupy.
4. Základní ideologické proudy v moderních společnostech.
5. Politika, politické vztahy, sociální vztahy a zájmy.
6. Moc a vliv v politice.
7. Politický systém, jeho vymezení z pozice systémového přístupu a základní funkce.
8. Stát – jeho vznik a funkce. Pojmy: forma státu, forma vlády, politický režim.
9. Horizontální a vertikální dělba moci.
10. Demokratické režimy, reprezentativní a přímá demokracie.
11. Politické strany, jejich funkce, vnitřní organizace.
12. Nátlakové skupiny, jejich funkce, formy aktivity.
13. Politická kultura, vymezení pojmu, základní typologie.

Československý a český politický systém

1. Česká politika v politickém systému privilegovaného parlamentarismu habsburské monarchie 1860-1918. Politický program, volební systémy, ústavy.
2. Vznik Československé republiky. Odboj, základní dokumenty československé státnosti (Pittsburská dohoda, Martinská deklarace, Washingtonská deklarace, proklamace 28.10. 1918).
3. Systém čs. liberální parlamentní demokracie za první republiky; ústavy, ideově politické proudy, politické strany, instituty neformálního vládnutí (tzv. Pětka, Hrad), koalice, úřednické vlády.
4. Hlavní problémy a konflikty čs. liberální parlamentní demokracie. Československé vztahy, politika vůči národnostním menšinám, pojetí mezinárodních vztahů u TGM a E. Beneše, Mnichovská dohoda.
5. Autoritářský reţim a státoprávní vývoj Česko-Slovenska v druhé republice 1938-1939. Ideové proudy a jejich program a hodnotový koncept, demontáţ demokratického systému.
6. Nacistický totalitní systém v protektorátu Böhmen und Mähren. Základní principy politického a právního systému, odboj, kolaborace, perzekuce.
7. Prozatímní čs. státní zřízení v Londýně. Vznik a základní instituty, koncepce odboje a vnitropolitické a zahraničně politické reformy v poválečném ČR, tzv. prezidentské dekrety.
8. Politický systém lidové demokracie v ČSR 1945-1948. Pojetí demokracie, stranický a volební systém, Benešovo pojetí socializující demokracie, strategie a taktika KSČ.
9. Etapy a charakteristika politického systému komunistického Československa 1948-1989.
10. Česko-slovenské vztahy a jejich státoprávní řešení 1945-1993.
11. ČSFR na přechodu k demokracii 1990-1993.
12. Základní rysy českého politického systému podle platné Ústavy ČR.
13. Politický vývoj ČR 1993-2010.

Komparace politických systémů

Parlamentní systémy, prezidentské systémy, poloprezidentské systémy, postavení hlavy státu, vztah vlády (premiéra), parlamentu a prezidenta (monarchy), příklady: zejména USA, Velká Británie, SRN, Francie.
2. Unitární stát, konfederace, federace. Procesy decentralizace, devoluce, regionalizace.
3. Politické strany a stranické systémy.
4. Dvoukomorové parlamenty, jejich podoba a vztahy obou komor.
5. Nedemokratické režimy, autoritarismus, totalitarismus.
6. Přechody k demokracii, teoretická východiska.
7. Transformace politických systémů, hlavní demokratizační etapy v Evropě po 2. světové válce, institucionální struktura, integrační a dezintegrační procesy, obnova stranického systému.
8. Prvky přímé demokracie, jejich použití v evropských zemích.
9. EU a vliv na vývoj národních politických systémů, institucionální uspořádání EU.
10. Volby v moderních demokraciích, vliv evropských, regionálních (krajských) a místních voleb na celostátní politiku, základní volební systémy do parlamentu, způsob volby hlavy státu.
11. Politická řešení vztahu církví, náboženských společností a sekularizované společnosti (Itálie, Španělsko, Francie, Irsko, VB, Polsko).

Literatura:

1) Povinná
Prameny:
Ústava České republiky, ÚZ. č. 1 a č. 2 z roku 1993 Sb.
Literatura:
CABADA, L. a kol. Komparace politických systémů: Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1388-1.
DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. Komparace politických systémů: Základní modely demokratických systémů. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1357-7.
GERLOCH A., HŘEBEJK J., ZOUBEK V. Ústavní systém České republiky: Základy českého ústavního práva. Praha: Prospektrum, 2002. ISBN 80-7175-077-8.
PROROK, V., LISA, A. Politologie. 2. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 223 s. ISBN 978-80-7380-141-0.
RATAJ, J., HOUDA, P. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1696-7.
RATAJ, J. KSČ a Československo I. (1945-1960). Praha: Oeconomica, 2003. ISBN 80-245-0642-4.
RATAJ, J. Návrat a nástup: Český systémový koncept krajně pravicového řádu za druhé republiky. Politologická revue, 2006, č. 1, s. 54-80. ISSN 1211-353.
ŘÍCHOVÁ, B. a kol. Komparace politických systémů: Západoevropské politické systémy. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1516-8.
ŘÍCHOVÁ, B. Úvod do současné politologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-628-4.

2) Doporučená
ADAMOVÁ, K., KŘÍŢKOVSKÝ, L. Základy politologie. Praha: C.H. Beck, 2000. ISBN 8071793159.
DVOŘÁKOVÁ, V., KUNC, J. O přechodech k demokracii. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. ISBN 80-901424-8-6.
DVOŘÁKOVÁ, V. Spojené státy americké: Společnost a politika. Praha: Libri 2002. ISBN 978- 80-7380-115-1.
HEYWOOD, A. Politologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-115-1.
KŘEN J. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7168-522-4.
KUNC, J. Stranické systémy v re/konstrukci. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80-85850-79-6.
KYSELA, J. Dvoukomorové systémy: Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-89-0.
MILLER, D. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: Barrister & Principal, 2000. ISBN 8085947560.
NĚMEC, J. a kol. Politické systémy Latinské Ameriky. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80- 245-1107-X.
MALÍŘ, J., MAREK, P. (eds.). Politické strany: Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu: I.(1861-1938); II. (1938-2004). Brno: Doplněk, 2004,2005. ISBN 80-7239-178-X.
RATAJ, J. O autoritativní národní stát: Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-516-7.
HLOUŠEK, V., ŠIMÍČEK, V. (eds). Výkonná moc v ústavním systému České republiky. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005. ISBN 80-210-3611-7.
SARTORI, G. Srovnávací ústavní inženýrství: Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN 80-85850-94-X.