Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

HledatPrůběh SZZ a obhajob BP

Postup pro přihlášení a průběh obhajoby a státní závěrečné zkoušky na Katedře politologie.

Pro níže popsané je nutné, aby student v semestru, ve kterém chce obhajovat a/nebo konat státní závěrečnou zkoušku, měl zapsané následující mimosemestrální kurzy:

  • DIP‐B Obhajoba bakalářské práce (obhajoba závěrečné práce)
  • PLB Politologie (dílčí státní zkouška)

Vypsání a přihlašování termínu

Termíny obhajob bakalářských prací a státních závěrečných zkoušek v bakalářském studiu vypisuje Katedra politologie v průběhu března (pro červnové termíny daného akademického roku) a v průběhu listopadu (pro lednové/únorové termíny). Student se na konkrétní termín přihlašuje přes ISIS v rámci vypsaných termínů v obou mimosemestrálních kurzech uvedených výše.

Pro obhajobu bakalářské práce by se student měl přihlásit do té komise, v níž je přítomen vedoucí jeho bakalářské práce. Státní zkoušku a obhajobu bakalářské práce student nemusí absolvovat v tentýž den.

Termín odevzdání bakalářské práce       

Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prací jsou stanovovány centrálně pro celou fakultu. Je nutné sledovat harmonogram pro daný akademický rok a oznámené termíny přesně dodržet. Práce se odevzdávají ve dvou písemných vyhotoveních v pevné vazbě na sekretariát katedry politologie a student také vloží elektronickou verzi, která je identická s tištěnou verzí bakalářské práce do ISISu.

Průběh obhajoby

Obhajoba bakalářské práce je nedílnou součástí řádného ukončení bakalářského studia. Cílem obhajoby bakalářské práce je, aby student prokázal schopnost prezentovat výsledek vlastní samostatné práce. Powerpointová prezentace není nutná.

Při samotné obhajobě bakalářské práce je student komisí vyzván, aby ve stručnosti (během 5-10 minut) představil svou bakalářskou práci po obsahové stránce (téma, hlavní otázky, metoda zpracování, závěry). Komise a student se seznámí s posudky vedoucího a oponenta práce, vč. otázek, na které student má prostor odpovědět. V následné rozpravě mohou členové komise klást doplňující dotazy.

Následně komise neveřejně rozhodně o výsledné známce obhajoby a svůj závěr sdělí studentovi.

V případě, že bakalářská práce nebyla obhájena, rozhodne komise o tom, zda je možné předložit upravenou práci, nebo zda student musí zpracovat novou práci na nové téma. Opakování obhajoby je možné nejdříve 3 měsíce ode dne neúspěšného pokusu.

Další užitečné informace FMV:

Průběh státní zkoušky

Cílem státní zkoušky je ověřit znalosti studenta v daném studijním oboru podle zkušebních okruhů, které jsou zveřejněné na stránkách Katedry politologie. U zkoušky si student losuje dvojici otázek, které jsou vytvořeny v souladu s těmito okruhy. Na ně potom po časově omezené přípravě odpovídá před komisí. Kterýkoliv člen komise může klást doplňující otázky.

Při státní zkoušce student dále předloží seznam alespoň tří odborných článků z časopisů Politologická revue či Politologický časopis a jednoho článku ze zahraničního odborného politologického časopisu (dostupné např. ve studovně knihovny VŠE, knihovně Katedry politologie či v databázích JSTOR, EBSCO, ProQuest Central a dalších) a bude schopen o nich diskutovat.

Po zodpovězení všech otázek komise za nepřítomnosti studenta hlasuje o výsledné známce státní zkoušky, o níž poté studenta informuje.

V případě, že student u státní zkoušky neuspěje, může ji opakovat nejdříve jeden měsíc ode dne neúspěšného pokusu.