Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

HledatTémata bakalářských prací

Přihlašování bakalářských prací je možné průběžně, ale nově je zcela nutné, aby předběžné zadání práce (rámcové téma) bylo zadáno v ISIS před zahájení výuky v semestru kdy student absolvuje seminář. Student si vybere buď téma z aktualizované nabídky níže anebo po dohodě s vyučujícím si zvolí téma vlastní. Každý student vyplní s pomocí svého vedoucího práce tzv. zadání bakalářské práce v ISISu, které pak vyplněné odevzdá sekretářce katedry.

Téma bakalářské práce musí být zadáno minimálně 3 měsíce před plánovanou obhajobou!

Zde jsou další užitečné formuláře a dokumenty:

Vedoucí Téma bakalářských prací 2015/2016
Dvořáková Analýza činnosti nevládní organizace (dle vlastního výběru)
Nezávislí senátoři a jejich postavení
USA: Primární prezidentské volby (2016)
Obchodní komory působící v ČR – podmínky pro jejich činnost
Lisa Environmentální politika: historie a vývoj
Analýza environmentální politiky v období výstavby socialismu
Analýza environmentální politiky ČR v období po roce 1989
Dobrovolné dohody jako nástroj politiky životního prostředí v ČR či jiné zemi (komparace)
EIA jako nástroj politiky životního prostředí v ČR či jiné zemi (komparace)
Analýza lokální politiky na příkladu konkrétní obce
Analýza konkrétního politického konfliktu
Politická komunikace (Tradiční a moderní média v politice)
Müller Politika identity: význam kolektivních identit, sociologický výzkum identit – lokální, regionální
Globalizace a její vliv na formativní procesy identity: případová studie pražský amerických ex-patriotů
Evropská veřejná sféra: diskursivní analýza vybraného deníku/TV z hlediska evropeizace veřejné sféry
Občanské elity na lokální úrovni: zpracování případové studie
Role opozice a význam kontrolních výborů při zastupitelstvech místních samospráv
Subkultury sportovního fanouškovství
Němec Latinská Amerika: Proměny stranických systémů (případová studie vybrané země)
Latinská Amerika: Politické změny poslední dekády (případová studie vybrané země)
Volební proces ve vybrané zemi (problémově orientovaná případová studie)
Vymětal Financování předvolebních kampaní
Etické kodexy
Protikorupční politika
Vnitrostranická demokracie v ČR – analýza jednotlivých stran či komparace stran
Regulace lobbingu
Lobbing – případová studie lobbingu a lobbistických aktivit ve vybrané zemi
Aktivity zájmových skupin a iniciativ na lokální úrovni
Politika na lokální úrovni – případová studie
Volby a volební kampaně – parlamentní, krajské, obecní

 

Vedoucí Téma bakalářských prací k problematice životního prostředí, přírodních zdrojů a udržitelného podnikání
Dvořák Politicko-ekonomická analýza vybraného environmentálního problému (konfliktu) ve studentovi známém místě
Ex-ante a ex-post hodnocení politik životního prostředí
Vývoj politiky přírodních zdrojů v ČR a ve světě
Dobrovolné přístupy a dobrovolné dohody v politice životního prostředí
Úloha a postavení orgánů ochrany životního prostředí v ČR v oblasti ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, postavení vodoprávních úřadů
Využívání obnovitelných zdrojů energie
Ekonomické a politické aspekty těžby hnědého uhlí v ČR
Nízkoenergetické stavby – ano či ne?
Šauer Politicko-ekonomická analýza vybraného environmentálního problému (konfliktu) ve studentovi známém místě
Ex-ante a ex-post hodnocení politik životního prostředí
Historie ochrany životního prostředí a environmentální politiky ve vybraných zemích světa
Vývoj environmentální politiky v ČR a jeho mezinárodní aspekty
Dobrovolné přístupy a dobrovolné dohody v politice životního prostředí