Termíny

1.6.2018 - 19.8.2018 - přihlašování do vedlejších specializací

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

HledatProfil absolventa

1. Profil oboru

Základní filosofie oboru, hodnoty a teoreticko-metodologický profil 

Cílem bakalářského studia oboru Politologie je vychovávat odborníky vybavené standardním rámcem znalostí z oblasti politologie v ojedinělé kombinaci se znalostmi ekonomie, podnikové ekonomiky, práva, statistiky a matematiky a nadstandardními jazykovými dovednostmi. Struktura povinných předmětů spolu s nabídkou předmětů volitelných cílí na vybavení studenta řadou teoretických znalostí a praktických dovedností, jako jsou základní teorie a metodologie politické vědy, vyhledávání a kritické využívání informací, řešení konfliktů, efektivní komunikace a prezentace ad. Student je veden k samostatnosti, flexibilitě, schopnosti kritického myšlení a rozvíjí se jeho analytické a jazykové dovednosti. Důraz je rovněž kladen na etický rozměr a sociální odpovědnost politiky a ekonomických aktivit.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro jazykově nadané studenty gymnázií a středních škol s odborným ekonomickým zaměřením se zájmem o politiku a společenské dění, kteří se chtějí uplatnit v multikulturním prostředí a usilují o hlubší pochopení společenského dění v širokých souvislostech mezinárodně-ekonomických, sociálních, právních a politických vztahů, a to nejen na úrovni České republiky, ale také v evropském a světovém rámci.

Charakteristika absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolvent získá široký společenskovědní základ, kromě oborové politologie má nadstandardní znalosti z oboru ekonomie a velmi dobré jazykové vybavení. Uplatní se jak v podnikatelském sektoru (lobbing, marketing, mediální a poradenské agentury), tak ve státní správě a samosprávě, managementu veřejných záležitostí, nebo v nevládních organizacích na domácí, evropské i mezinárodní úrovni.

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent oboru:

 • rozumí principům fungování světové ekonomiky, finančních trhů, chování ekonomických subjektů (domácnosti, firmy, vláda), rozumí příčinám tržních selhání a možnostem jejich řešení;
 • zná základní matematický aparát, základní teorie pravděpodobnosti a popisné statistiky a informační technologie;
 • umí se orientovat v problematice obchodního a pracovního práva;
 • umí charakterizovat současný stav českého politického systému a jeho historický vývoj, analyzovat českou politiku v kontextu evropského politického a institucionálního rámce;
 • rozumí fungování politických systémů a jejich komponentů, umí analyzovat a identifikovat politické problémy a rizika a zvažovat alternativy jejich řešení;
 • rozumí problémům státní správy a samosprávy na celostátní a lokální úrovni;
 • je schopný identifikovat příležitosti a rizika propojení ekonomické a politické sféry.

Odborné dovednosti

Absolvent oboru umí:

 • aktivně komunikovat písemně i ústně nejméně ve dvou světových jazycích na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v rámci svého oboru;
 • samostatně manažersky rozhodovat za použití základních nástrojů marketingového a finančního řízení podniku v rámci měnícího se mezinárodního prostředí;
 • vyhledávat základní prameny a literaturu a kritickým způsobem využívat výsledky odborných vědeckých výstupů v oboru pro vlastní tvůrčí činnost;
 • využívat moderní technologie pro vyhledávání informací, jejich zpracování a prezentaci;