Profil absolventa

1. Profil oboru

Základní filosofie oboru, hodnoty a teoreticko-metodologický profil

Cílem doktorského oboru Politologie je připravit studenty zejména na akademickou dráhu, výzkumnou činnost v oboru politologie, na analytickou činnost potřebnou pro nejrůznější praxi vyžadující koncepční a strategické uvažování. Základní důraz je kladen na schopnost hlubší analýzy dílčího problému v teoretických souvislostech, stejně jako na schopnost teoretického zobecnění dílčích poznatků a především přinášení nových vlastních poznatků z vědeckého výzkumu.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro absolventy magisterského studia oboru politologie či příbuzných společenskovědních oborů s výrazným zakotvením v teoreticko-metodologickém základu společenskovědních oborů, se schopností teoretického myšlení a výbornou znalostí minimálně dvou světových jazyků.

Charakteristika absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolvent oboru se uplatní v akademické sféře, v expertních týmech, ve špičkových analytických a strategických týmech, zaměřených na politický, sociální a ekonomický rozvoj na národní i mezinárodní úrovni.

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent oboru umí:

  • chápat podstatu filosofických a metodologických přístupů a postupů ve vědecké práci;
  • porozumět hlavním paradigmatům v politologii;
  • srovnávat a interpretovat aktuální procesy v politice v interdisciplinárním přístupu zejména s ohledem na ekonomické, historické a sociologické souvislosti;
  • vytvářet strategie a koncepce v rámci politologie

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • formulovat vědeckou hypotézu pro řešení politologických problémů;
  • zvolit a aplikovat metodu odborné a vědecké práce,  rozvíjet vědeckou metodologii a aplikovat ji na určitý politologický problém;
  • koncipovat politologické i interdisciplinární týmové vědecké projekty a pracovat ve vědeckém týmu;
  • vytvářet vědecké klasifikace a typologie ve vztahu k politickým a společenským procesům;
  • kriticky analyzovat souvislosti, podmínky, vedlejší efekty řešení problémů v oblasti ekonomie a politologie;
  • rozebírat strategie, přístupy důležitých aktérů v procesech rozhodování.