Profil absolventa

1. Profil oboru 

Základní filosofie oboru, hodnoty a teoreticko-metodologický profil

Cílem doktorského oboru Politologie je připravit studenty zejména na akademickou dráhu, výzkumnou činnost v oboru politologie, na analytickou činnost potřebnou pro nejrůznější praxi vyžadující koncepční a strategické uvažování. Základní důraz je kladen na schopnost hlubší analýzy dílčího problému v teoretických souvislostech, stejně jako na schopnost teoretického zobecnění dílčích poznatků a především přinášení nových vlastních poznatků z vědeckého výzkumu.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro absolventy magisterského studia oboru politologie či příbuzných společenskovědních oborů s výrazným zakotvením v teoreticko-metodologickém základu společenskovědních oborů, se schopností teoretického myšlení a výbornou znalostí minimálně dvou světových jazyků.

Charakteristika absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolvent oboru se uplatní v akademické sféře, v expertních týmech, ve špičkových analytických a strategických týmech, zaměřených na politický, sociální a ekonomický rozvoj na národní i mezinárodní úrovni.

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent oboru umí:

Odborné dovednosti

Absolvent umí:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague