Termíny

1.6.2018 - 19.8.2018 - přihlašování do vedlejších specializací

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

HledatDiplomová práce a SZZ

Zpracování diplomové práce se řídí příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a navazujících magisterských programech. Konkretizované podmínky pro přihlašování, zpracovávání, odevzdávání a obhajoby kvalifikačních prací na Fakultě mezinárodních vztahů naleznete v Opatření děkana FMV č. 1/2015.

Téma diplomové práce si studenti vybírají v závislosti na studovaném oboru nebo vedlejší specializaci. Student si vybere téma z nabídky jednotlivých vyučujících, případně, po dohodě s vyučujícím si zvolí téma vlastní. Seznam témat, ze kterých je možné vybírat, je zde.

Zadání diplomové práce probíhá prostřednictvím ISIS ve spolupráci vedoucího práce a studenta a to ve dvou krocích:

  1. zadání předběžného názvu (rámcového tématu), termínu zadání a termínu odevzdání práce a to před zahájením výuky toho semestru, ve kterém student absolvuje diplomový seminář
  2. zadání definitivního názvu práce, osnovy a základní literatury bezprostředně po absolvování diplomového semináře.

Termínem odevzdání práce může být nejdříve v semestru následujícím po semestru, kdy student úspěšně absolvoval diplomový seminář. Termíny odevzdávání jsou nově stanovovány centrálně pro celou fakultu. Harmonogram pro akademický rok 2015/2016 naleznete zde.

Obsahem státní závěrečné zkoušky jsou publikované okruhy otázek k vybraným předmětům. Pro studenty, kteří nastoupili do navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2012/2013 nebo dříve platí seznam okruhů, který je k dispozici zde.

Pro studenty, jenž nastoupili do navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2013/2014 a později jsou platné okruhy otázek specifikovány zde.

Pozor! U státnic musí být předložen vytištěný seznam odborné literatury, který by měl čítat alespoň:

  • 10 titulů knih
  • 4 studie z odborných časopisů.

Tyto publikace mohou být předmětem rozpravy!