Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatDiplomový seminář pro obor Politologie

Jednou z podmínek pro studenty přijaté do navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2010/2011 a později, je povinnost absolvovat jako jeden z povinných předmětů také předmět 22F500 Diplomový seminář (od 2013/2014 22F501).

Student si vybírá téma své diplomové práce nejpozději začátkem třetího semestru svého studia. Poté, co si student vybere téma a s vedoucím své práce vyplní zadání kvalifikační práce, zapíše si předmět 22F500 (22F501) Diplomový seminář. Předmět je vždy nutné absolvovat nejpozději v semestru, který předchází semestru, na jehož konci je práce odevzdána.

 • Diplomový seminář je vypisován jako normální kurz (nikoliv jako mimosemestrální).
  Z toho vyplývá, že jeho zápis je možný v rámci běžných kol zápisu a v registracích. Klasifikace semináře pak musí být ukončena ve standardním termínu, tj. do konce zkouškového období. Učitelé v závislosti na tom zadají termíny pro uzavření odevzdáváren.
 • Diplomový seminář je organizován po katedráchV předmětu jsou vypsány rozvrhové akce, které přísluší jednotlivým katedrám. Pro politologii je to pondělí 18:00-19:30 (výuka však reálně neprobíhá). Je proto ještě důležitější, aby student znal vedoucího své práce před zapsáním semináře. Podle toho si zvolí správnou rozvrhovou akci, do které se zapíše. Odevzdávárna jeho vedoucího bude otevřena právě v této rozvrhové akci. Po té, co si student téma s vedoucím domluví, zapíše se rámcové téma do ISIS. Nadále přitom platí, že pokud si student nepřihlásí téma práce nejpozději ve třetím semestru studia, může mu být téma i vedoucí přiděleno fakultou.Zároveň je možné po dohodě s vedoucím práce zpracovat projekt i v průběhu zahraničního výjezdu.
 • Diplomový seminář je veden konzultační formou. Student konzultuje s vedoucím své práce v jím stanovených termínech. Klasifikaci předmětu provádí vedoucí diplomové práce na základě výstupu, kterým je semestrální práce studenta ve formě písemného projektu diplomové práce. Tento projekt musí obsahovat zejména:­
  • zpřesněný název práce;
  • cíl práce a hlavní otázky, které student hodlá ve své BP řešit;
  • podrobnou osnovu práce založenou na dílčích cílech kapitol;
  • rešerši literatury a informačních zdrojů vhodných ke zpracování bakalářské práce.

Po provedení klasifikace diplomového semináře (v příslušném zkouškovém období) a zadání této klasifikace do ISIS vytiskne vedoucí práce konečné zadání diplomové práce, se kterým bude nakládáno podle výše zmíněného opatření.

Studenti, kteří hodlají svoji diplomovou práci zpracovávat v rámci studované vedlejší specializace, si před vlastním výběrem tématu a jeho zapsáním do ISIS musí zajistit písemný souhlas garanta oboru a následně proděkana pro pedagogiku. Podpis zadání diplomové práce proděkanem pro pedagogiku probíhá až po absolvování diplomového semináře. Pokud bude diplomová práce zpracovávána v rámci vedlejší specializace mimo FMV, vede a klasifikuje diplomový seminář akademický pracovník té katedry a fakulty, kde je diplomová práce zpracovávána. Své hodnocení zašle proděkanovi pro pedagogickou činnost mailem.