Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatNové okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Pozor! U státnic musí být předložen vytištěný seznam odborné literatury, který by měl čítat alespoň 10 titulů knih a 4 studie z odborných časopisů. Tyto publikace mohou být předmětem rozpravy!

SZZ z Politologie se skládá ze tří předmětů:

 • 2PL401 Politické teorie a jejich dějiny
 • 2PL405 Komparativní politika
 • 2PL406 Parlamenty a parlamentarismus

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce jsou uvedeny níže:

Politické teorie a jejich dějiny

 1. Podstata, funkce a forma politických ideologií
 2. Politické myšlení starověku
 3. Řecké politické myšlení
 4. Islám
 5. Křesťanství
 6. Renesanční politické myšlení
 7. Anglické politické myšlení novověku
 8. Francouzské politické myšlení novověku
 9. Politické myšlení německého osvícenství a romantismu
 10. Politická teorie pozitivismu
 11. Liberální politické myšlení
 12. Konzervativní politické myšlení

Literatura:
HEYWOOD, A. Politické ideologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-137-3.
KRSKOVÁ, A. Dějiny evropského politického a právního myšlení (Kapitoly z dějin). Praha : Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-24-6.
MANNHEIM, K. Ideologie a utopie : přednášky a eseje. Bratislava : Archa 1991.  ISBN 80-7115-022-3.
MILLER, D. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno : Jota, 1995. ISBN 80-85617-47-1.
LUPTÁK, M., PROROK, V. Politické ideologie a teorie: od starověku po rok 1848. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 414 s. ISBN 978-80-7380-264-6.
PROROK, V., LUPTÁK, M. Politické ideologie a teorie v dějinách. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. ISBN 80-7079-645-6.
RAWLS, J. TEORIE SPRAVEDLNOSTI. PRAHA: VICTORIA PUBLISHING, 1995. ISBN 80-85605-89-9.
SCRUTTON, R. Krátké dějiny novověké filozofie. Brno : Barrister & Principal,1999. ISBN 80-85947-29-3.
SYLLABA, Th. Dějiny politických filozofii (politické filozofií od antiky od konce 20. století). Hradec Králové : [s.n.], 2004.
VALEŠ, L. Dějiny politických teorií. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-031-4.

Komparativní politika

 1. Stát a dělba moci – centralizace vs. decentralizace; parlamentní, prezidentská a poloprezidentská forma vlády
 2. Teorie demokracie – majoritní, konsociační a konsensuální demokracie.
 3. Teorie nedemokratických režimů – typologie, příčiny nastolení a dynamika režimů
 4. Teorie změn režimů a demokratizace – podmínky, aktéři a způsoby změn režimů
 5. Teorie reprezentace a volební systémy
 6. Teorie koalic
 7. Formy politické participace – politické strany, hnutí, zájmové skupiny (jejich charakteristika, společné a odlišné znaky, jejich funkce v politickém procesu)
 8. Politické strany – teoretické koncepce jejich vzniku a typologie
 9. Teorie stranických systémů

Literatura:
BOIX, C., STOKES, S. C. (eds.). The Oxford Handbook of Comparative Politics. Oxford : Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-927848-0.
CABADA, L. a kol. Koalice a koaliční vztahy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-7380-004-7.
DAHL, R. O demokracii. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-422-2.
DVOŘÁKOVÁ, V., KUNC, J. O přechodech k demokracii. Praha : Sociologické nakladatelství, 1994. ISBN 80-901424-8-6.
FIALA, P., STRMISKA, M. Teorie politických stran. Brno : CDK, 1998. ISBN 80-85959-31-5.
HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU, 2004. ISBN 80-210-3449-1.
CHYTILEK, R. et al. Volební systémy. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-548-6.
KLÍMA, M. Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha : Radix, 2003. ISBN 80-86031-13-6.
KUNC, J. Stranické systémy v re/konstrukci. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80-85850-79-6.
KYSELA, J. Dvoukomorové systémy : teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-89-0.
LIJPHART, A. (ed.). Parliamentary versus Presidential Government. Oxford : Oxford University Press, 1992. ISBN 0-19878044-3.
NOVÁK, M., BRUNCLÍK, M. (eds.). Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. Praha : Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-179-6.
ŘÍCHOVÁ, B. Přehled moderních politologických teorií. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-177-8.
SARTORI, G. Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno : CDK, 2005. ISBN 80-7325-062-4
SARTORI, G. Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN 80-85850-94-X.
SARTORI, G. Teória demokracie. Bratislava: Archa, 1993. ISBN 80-9115-049.
STRMISKA, M. et al. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-038-0.
SVENSSON, P. Teorie demokracie. Brno : CDK, 1995. ISBN 80-85959-02-X.

Parlamenty a parlamentarismus

 1. Zastupitelská demokracie a výkon mandátu voleného zástupce
 2. Tradice a vývoj parlamentarismu v Českých zemích
 3. Role parlamentů při transformaci režimů střední a východní Evropy po roce 1989
 4. Postavení parlamentů v různých formách vlády (prezidentská, parlamentní atp.)
 5. Funkce a orgány parlamentů
 6. Parlamentní procedury a jejich aktéři, problematika lobbingu
 7. Kontrolní funkce parlamentu a její nástroje
 8. Parlament a zahraniční politika, parlamentní diplomacie
 9. Parlament a státní rozpočet
 10. Specifika zastupitelských sborů na krajské a místní úrovni
 11. Evropský parlament

Literatura:

Jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Zákon č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších úprav)
Jednací řád Senátu Parlamentu ČR (Zákon č. 107/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších úprav)
CORBETT, R., JACOBS, F., SHACKLETON, M.: The European Parliament. 7th edition. London: Joe Harper Publishing, 2007. ISBN 978-0-9551144-7-2.
DOUBEK, V., POLÁŠEK, M. a kol.: Parlament v čase změny. Případové studie z vývoje českého a československého parlamentarismu. Praha: Akropolis, 2011. ISBN 978-80-87481-21-9.
KARLAS, J.: Národní parlamenty a kontrola evropských záležitostí. Komparativní analýza. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1886-9.
KOLÁŘ, P., KYSELA, J., SYLLOVÁ, J., GEORGIEV, J., PECHÁČEK, Š.: Parlament České republiky. 3. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-95-3.
KYSELA, J.: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-89-0
MARTIN, S., SAALFELD, T., STRØM, K.: The Oxford Handbook of Legislative Studies. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0-19-965301-0
MÜLLER, K. B. (ed.), VYMĚTAL, P., LABOUTKOVÁ, Š.: Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3165-0.
POWER, G. (ed.): Global Parliamentary Report. The changing nature of parliamentary representation. Geneva: Interparliamentary Union, 2012. ISBN 978-92-9142-532-7. URL: http://www.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-e.pdf
WINTR, J.: Česká parlamentní kultura. Praha: Auditorium, 2010. ISBN 978-80-87284-13-1.