Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatOkruhy ke státní závěrečné zkoušce

Pozor! U státnic musí být předložen vytištěný seznam odborné literatury, který by měl čítat alespoň 10 titulů knih a 4 studie z odborných časopisů. Tyto publikace mohou být předmětem rozpravy!

SZZ z Politologie se skládá z pěti předmětů:

 • 2PL401 Politické teorie a jejich dějiny
 • 2PL402 Politické teorie 19. a 20. století
 • 2PL405 Komparativní politika
 • 2SE405 Mezinárodní ekonomie 2
 • 3MI402 Ekonomie 2

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce jsou uvedeny níže nebo zde.

Politické teorie a jejich dějiny

 1. Podstata, funkce a forma politických ideologií
 2. Politické myšlení starověku
 3. Řecké politické myšlení
 4. Islám
 5. Křesťanství
 6. Renesanční politické myšlení
 7. Anglické politické myšlení novověku
 8. Francouzské politické myšlení novověku
 9. Politické učení K. Marxe; V.I. Lenina; sociální demokracie a neomarxismu
 10. Sociálně-politická doktrína katolicismu
 11. Politická doktrína anarchismu
 12. Politické myšlení německého osvícenství a romantismu
 13. Politické myšlení sociálního darwinismu a rasově antropologické školy
 14. Politická teorie pozitivismu
 15. Liberální politické myšlení
 16. Konzervativní politické myšlení

Literatura:
HEYWOOD, A. Politické ideologie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-137-3.
KRSKOVÁ, A. Dějiny evropského politického a právního myšlení (Kapitoly z dějin). Praha : Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-24-6.
MANNHEIM, K. Ideologie a utopie : přednášky a eseje. Bratislava : Archa 1991.  ISBN 80-7115-022-3.
MILLER, D. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno : Jota, 1995. ISBN 80-85617-47-1.
PROROK, V., Lupták M. Politické ideologie a teorie v dějinách. Praha : VŠE 1998. ISBN 80-7079-645-6.
PROROK, V., LUPTÁK, M. Politické ideologie a teorie v dějinách. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1998. ISBN 80-7079-645-6.
RAWLS, J. TEORIE SPRAVEDLNOSTI. PRAHA: VICTORIA PUBLISHING, 1995. ISBN 80-85605-89-9.
SCRUTTON, R. Krátké dějiny novověké filozofie. Brno : Barrister & Principal,1999. ISBN 80-85947-29-3.
SYLLABA, Th. Dějiny politických filozofii (politické filozofií od antiky od konce 20. století). Hradec Králové : [s.n.], 2004.
VALEŠ, L. Dějiny politických teorií. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-031-4.

Komparativní politika

 1. Stát a dělba moci – centralizace vs. decentralizace; parlamentní, prezidentská a poloprezidentská forma vlády
 2. Teorie demokracie – majoritní, konsociační a konsensuální demokracie.
 3. Teorie nedemokratických režimů – typologie, příčiny nastolení a dynamika režimů
 4. Teorie změn režimů a demokratizace – podmínky, aktéři a způsoby změn režimů
 5. Teorie reprezentace a volební systémy
 6. Teorie koalic
 7. Formy politické participace – politické strany, hnutí, zájmové skupiny (jejich charakteristika, společné a odlišné znaky, jejich funkce v politickém procesu)
 8. Politické strany – teoretické koncepce jejich vzniku a typologie
 9. Teorie stranických systémů

Literatura:
BOIX, C., STOKES, S. C. (eds.). The Oxford Handbook of Comparative Politics. Oxford : Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-927848-0.
CABADA, L. a kol. Koalice a koaliční vztahy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-7380-004-7.
DAHL, R. O demokracii. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-422-2
DVOŘÁKOVÁ, V., KUNC, J. O přechodech k demokracii. Praha : Sociologické nakladatelství, 1994. ISBN 80-901424-8-6.
FIALA, P., STRMISKA, M. Teorie politických stran. Brno : CDK, 1998. ISBN 80-85959-31-5.
HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L. Konfliktní demokracie. Moderní masová politika ve střední Evropě. Brno : Mezinárodní politologický ústav MU, 2004. ISBN 80-210-3449-1.
CHYTILEK, R. et al. Volební systémy. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-548-6.
KLÍMA, M. Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha : Radix, 2003. ISBN 80-86031-13-6.
KUNC, J. Stranické systémy v re/konstrukci. Praha : Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80-85850-79-6.
KYSELA, J. Dvoukomorové systémy : teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-86432-89-0.
LIJPHART, A. (ed.). Parliamentary versus Presidential Government. Oxford : Oxford University Press, 1992. ISBN 0-19878044-3.
NOVÁK, M., BRUNCLÍK, M. (eds.). Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. Praha : Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-179-6.
ŘÍCHOVÁ, B. Přehled moderních politologických teorií. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-177-8.
SARTORI, G. Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno : CDK, 2005. ISBN 80-7325-062-4
SARTORI, G. Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha : Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN 80-85850-94-X.
SARTORI, G. Teória demokracie. Bratislava: Archa, 1993. ISBN 80-9115-049.
STRMISKA, M. et al. Politické strany moderní Evropy. Analýza stranicko-politických systémů. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-038-0.
SVENSSON, P. Teorie demokracie. Brno : CDK, 1995. ISBN 80-85959-02-X.

Ekonomie

 1. Globalizačních procesy a jejich aktéři (národní státy, mezinárodní organizace a nadnárodní korporace)
 2. Mezinárodní obchodní vztahy, politiky liberalizace a regulace
 3. Mezinárodní pracovní migrace
 4. Měnové krize a jejich politické souvislosti
 5. Mezinárodní finanční instituce (MMF, Světová banka) a jejich působení v procesech transformace (Washingtonský konsensus)
 6. Zahraniční zadluženost a dluhové krize: příčiny a řešení
 7. Politická dimenze evropské hospodářské a měnové integrace
 8. Rozhodování v politice a vytváření jednotlivých politik
 9. Rozpočet a procesy jeho přijímání (ČR, USA)

Literatura:
CIHELKOVÁ, E. Mezinárodní ekonomie II. Praha : C.H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-054-6.
HOŘEJŠÍ, B. Mikroekonomie. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-150-X.
NEUMANN, P., ŽAMBERSKÝ, P., JIRÁNKOVÁ, M. Mezinárodní ekonomie. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3276-3.
SOUKUP, J. et al. Makroekonomie. Moderní přístup. Praha : Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-174-4.