Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

10.9.2018 09:00 - termín SZZ a obahjob na KPOL

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatTémata stáží a nasmlouvané instituce

Kontaktní osobou pro témata KPOL předmětu 22F413 Odborná krátkodobá stáž je Ing. Petr Vymětal, Ph.D. V případě, že je níže uveden konkrétní kontakt na instituci, zašlete prosím kopii emailu vždy také na petr.vymetal@vse.cz, není-li uvedeno jinak.

Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (prioritu mají studentky a studenti vedlejší specializace 2RP Rozhodovací procesy v politice a veřejné správě) a bude uznána do studia za 6 ECTS.

V současné době máme nasmlouvány tyto instituce:

Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Parlamentní institut

Zaměření stáže

Stáž probíhá v Parlamentním institutu, který na vyžádání připravuje odborné podklady pro poslance a senátory, výbory obou komor Parlamentu ČR i partnerské zahraniční parlamenty; dále z vlastní iniciativy vypracovává materiály, jež jsou dostupné široké veřejnosti. Více informací o Parlamentním institutu je dostupných ZDE.

Délka stáže

Časová náročnost stáže odpovídá požadavkům opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů č. 4/2015 k systému praxí a stáží, tedy v průměru 20 hodinám týdně po dobu tří měsíců. Konkrétní rozvržení časové zátěže je flexibilní na základě individuální domluvy.

Podmínky stáže

Počet míst je omezen kapacitou na straně Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na odměnu ani na úhradu sociálního a zdravotního pojištění. Případné vlastní náklady spojené se stáží hradí stážista sám.

Požadavky na uchazeče:

 • znalost alespoň dvou světových jazyků nejméně na úrovni B1.
 • kultivovaný písemný projev v českém jazyce
 • pečlivost při práci se zdroji a zpracovávání textu

Přihlášky do výběrového řízení pro LS 2015/2016 zasílejte e-mailem na adresu jan.nemec@vse.cz do 10. února 2016. Přihlášku tvoří strukturovaný životopis v českém jazyce a přibližně jednostránkový návrh projektu, na kterém bude stážista pracovat podle požadavků na absolvování předmětu 22F413. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni nejpozději 12. února 2016.

V případě potřeby dalších informací kontaktujte Ing. Mgr. Jana Němce, Ph.D. z katedry politologie na výše uvedené e-mailové adrese.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

Zaměření stáže

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Studenti se budou moci věnovat jednomu z následujících témat dle vlastního výběru:

 • Veřejná politika České republiky v oblasti bezpečnosti státu se zaměřením na boj s organizovaným zločinem, boj proti obchodování s lidmi, boj proti terorismu a extremismu, protidrogovou politiku a na prevenci kriminality
 • Veřejná politika České republiky v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a inovací
 • Analýza nestrukturovaných dat (podpora kontrolní činnosti NKÚ)
 • Transfery ze státního rozpočtu
 • Vývoj daňových příjmů
 • Vývoj výdajů SR do odvětví „zdravotnictví“
 • Vývoj výdajů SR do odvětví „kultura“
 • Podpora inkluzivního vzdělávání
 • Intervence v oblasti podpory zaměstnanosti
 • Veřejné nákupy ve státní správě/ samosprávě
 • Elektronizace veřejné správy a poskytování služeb občanům

Délka stáže

Časová náročnost stáže odpovídá požadavkům opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů č. 4/2015 k systému praxí a stáží, tedy v průměru 20 hodinám týdně po dobu tří měsíců. Konkrétní rozvržení časové zátěže je flexibilní na základě individuální domluvy.

Podmínky stáže

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na odměnu ani na úhradu sociálního a zdravotního pojištění. Počet míst pro stážisty je omezen.

Požadavky na uchazeče:

 • znalost alespoň dvou světových jazyků nejméně na úrovni B1.
 • kultivovaný písemný projev v českém jazyce
 • pečlivost při práci se zdroji a zpracovávání textu

Podmínkou úspěšného hodnocení stáže je obhajoba řádně odevzdaného odborného projektu, zpracovaného dle podmínek předmětu 22F413.

Přihlašování

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte e-mailem na adresu eva.bobkova@vse.cz do pátku 12. února 2016. Přihlášku tvoří strukturovaný životopis v českém jazyce a přibližně jednostránkový návrh projektu (odpovídající jednomu z témat), na kterém bude stážista pracovat podle požadavků na absolvování předmětu 22F413. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni nejpozději do 15. února 2016.

O průběhu stáže v minulém akademickém roce si můžete přečíst text z interního časopisu NKÚ, který je dostupný ZDE.

Transparency International Česká republika

rešerše a monitoring tisku, příprava podkladů v těchto oblastech:

 • personální politika ve státní správě (výběrová řízení, kvalifikační podmínky, fluktuace);
 • financování politických stran – rešerše na internetu ohledně jednotlivých instrumentů pro regulaci a kontrolu financování pol. stran (zákazy billboardů, omezení darů, omezení kampaní, instituce dohledu);
 • spolupráce na vybrané kauze – těžení rejstříků, sítě vztahů, zpracovávání informací;
 • přehled trestních věcí korupčního charakteru za konkrétní období (pozn. období na dohodě, nejde o právní pohled, ale o základní statistiku);
 • analýza plnění vůči obchodnímu rejstříku u vybraných firem (analýza toho, jak vybrané firmy posílájí do rejstříku své výroční zprávy a účetní uzávěrky).

V současnosti se připravuje projekt monitorování financování kampaní krajských voleb 2016 (leden/únor 2016).

Naši politici o.s.

 1. Obchod s bídou: Mapování propojení lokálního byznysu a komunálních politiků v místech, kde lze k „podnikání“ využívat sociálně vyloučené lokality (volební manipulace, městské zakázky, provozování heren a ubytoven). Společný projekt s Transparency International ČR.
 2. Konec „trafik“ ve veřejných společnostech: Monitoring personální politiky státu ve veřejných společnostech, identifikace korupčních rizik, střetů zájmů, nestandardního politického vlivu. Připomínkování navrhované legislativy, komunikace s Vládním výborem pro nominace. Datová a investigativní činnost, expertní činnost pro Rekonstrukci státu.
 3. Stínohry: Mapování skrytých spojení mezi dodavateli veřejných zakázek a příjemci evropských dotací a „kmotry“ v severočeských regionech. Spolupráce s komunální správou, investigativní a analytická činnost.
 4. Krajské volby 2016: Analytický vedení krajů (rozpočty, čerpání dotací), regionální kauzy, monitoring rodících se volebních kandidátek, vytváření podrobných informačních profilů významných politických osobností.
 5. Průhledná doprava: Monitoring přetrvávajících systémových chyb v přípravě a zadávání velkých i malých veřejných zakázek v oblasti dopravy. Podíl na lobbingové legislativní činnosti. Společný projekt s Dopravní federací, spolupráce s Oživení, Frank Bold.

Amnesty International Česká republika

 • Analýza českého lidskoprávního neziskového sektoru se zaměřením na Amnesty International a identifikace konkrétní oblasti lidských práv, kde AI, ani jiná organizace nepůsobí (jako podklad pro vytváření dlouhodobé strategie Správní radou AI)

Otidea a.s.

Cíl spolupráce:

1. Analýza současné situace v oblasti veřejných zakázek v ČR a členských zemích EU.

2. Analýza průzkumů mezi zadavateli a dodavateli veřejných zakázek realizovaných společností Otidea a. s. v letech 2012–2014 v ČR a SR.

3. Zhodnocení výsledků ad bod 2.

4. Nastavení koncepce a strategie průzkumů pro další roky.

5. Formulace otázek v průzkumu s vědeckou přesností a důrazem na validitu, objektivitu, reliabilitu.

6. Znalost statistického testování.

7. Hledání dalších zdrojů pro zapojení se do průzkumů – větší vypovídací hodnota, průkaznost, reprezentativnost, důvěryhodnost.

Požadavky na studenta:

1. Zájem o oblast veřejných zakázek.

2. Aktivní, kreativní přístup k plnění svěřených úkolů, přesnost.

3. Výborná práce s PC – Microsoft Office,Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook.

4. Znalost angličtiny slovem a písmem na velmi dobré úrovni.

Kontaktní osoba:

Mgr. Zuzana Šenoldová

tel.: 295 565 120, 126

mail: zuzana.senoldova@otidea.cz

web: www.otidea.cz