Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

10.9.2018 09:00 - termín SZZ a obahjob na KPOL

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

HledatProfil absolventa

1. Profil oboru

Základní filosofie oboru, hodnoty a teoreticko-metodologický profil

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Politologie je vysoce specializovat politology vybavené pokročilými teoretickými znalostmi z oblasti politologických teorií a metod pro analýzu politických systémů, politických a společenských procesů v prostředí proměnlivého mezinárodního ekonomického vývoje. Základní důraz oboru je kladen na interdisciplinární přístup, hlubší a komplexnější analýzu problémů v souvislostech.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro nadané absolventy bakalářského oboru politologie, ekonomie, či humanitních studií s výraznými analytickými schopnostmi a kritickým myšlením a s výbornou znalostí minimálně dvou světových jazyků, kteří se dlouhodobě zajímají o společenskovědní dění, jsou schopni porozumět procesům v širokých mezinárodně-ekonomicko-politických souvislostech.

Charakteristika absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v multikulturním prostředí ve středních a vyšších manažerských funkcích ve státní správě a samosprávě, nevládních organizacích, v mezinárodních společnostech, finančních a analytických institucích.

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent oboru umí:

  • vysvětlit teorie a principy mezinárodních ekonomických, právních a politických vztahů, včetně institucionálního uspořádání světové ekonomiky a různých forem mezinárodní hospodářské spolupráce;
  • rozpoznat dopady globálních a regionálních ekonomických a politických událostí, jakož i odhadnout vliv regulatorních a jiných legislativních opatření na úrovni mezinárodní, národní i lokální;
  • orientovat se ve fungování parlamentů a parlamentarismů a analyzovat změny ve volebních a stranických systémech;
  • charakterizovat hlavní politologické teorie a myšlení a chápat hlavní výzkumné metody;
  • analyzovat vztah politiky, ekonomické a občanské společnosti.

Odborné dovednosti

Absolvent oboru umí:

  • zvolit a aplikovat výzkumné metody;
  • samostatně koncipovat a formulovat výzkumnou otázku či projekty pro řešení konkrétních úkolů;
  • kriticky analyzovat souvislosti, podmínky a vedlejší efekty řešení problémů;
  • rozebírat strategie, přístupy důležitých aktérů v procesech rozhodování;
  • využít svůj rozšířený odborný profil v příbuzném oboru na bázi zvolené vedlejší specializace a tím podstatně zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce.