Profil absolventa

1. Profil oboru

Základní filosofie oboru, hodnoty a teoreticko-metodologický profil

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Politologie je vysoce specializovat politology vybavené pokročilými teoretickými znalostmi z oblasti politologických teorií a metod pro analýzu politických systémů, politických a společenských procesů v prostředí proměnlivého mezinárodního ekonomického vývoje. Základní důraz oboru je kladen na interdisciplinární přístup, hlubší a komplexnější analýzu problémů v souvislostech.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro nadané absolventy bakalářského oboru politologie, ekonomie, či humanitních studií s výraznými analytickými schopnostmi a kritickým myšlením a s výbornou znalostí minimálně dvou světových jazyků, kteří se dlouhodobě zajímají o společenskovědní dění, jsou schopni porozumět procesům v širokých mezinárodně-ekonomicko-politických souvislostech.

Charakteristika absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v multikulturním prostředí ve středních a vyšších manažerských funkcích ve státní správě a samosprávě, nevládních organizacích, v mezinárodních společnostech, finančních a analytických institucích.

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent oboru umí:

Odborné dovednosti

Absolvent oboru umí:

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague