Termíny

1.6.2018 - 19.8.2018 - přihlašování do vedlejších specializací

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

HledatStruktura magisterského studia

Struktura navazujícího magisterského studia pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2015/2016 a později. (Studenti, kteří nastoupili v dřívějších letech si mohou své plány stáhnout v pdf souboru níže).

Pro absolvování navazujícího magisterského studijního oboru Politologie musí student splnit:

  1. Získat 54 kreditů za oborově povinné předměty (hP)
  2. Získat alespoň 21 kreditů za volitelné předměty hlavní specializace (hV)
  3. Získat 30 kreditů za předměty vedlejší specializace (sP+SV)
  4. Získat 3 kredity za složení státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace
  5. Získat 6 kreditů za vypracování a obhájení diplomové práce
  6. Získat 6 kreditů za složení státní závěrečné zkoušky ze studovaného oboru

Oborové předměty 54 kreditů

Kód Název Hodiny Počet kreditů
22F501 Diplomový seminář 0/4 3
2PL405 Komparativní politika 2/2 6
3MI404* Makroekonomie 2/0 3
5EN205* Makroekonomie I
2PL407 Metodologie politické vědy 4/0 6
2SE405 Mezinárodní ekonomie II 2/0 3
3MI403 Mikroekonomie 2/2 4
2PL406 Parlamenty v teorii a praxi 2/2 6
2PL408 Politická komunikace a politický marketing 2/2 6
2PL403 Politická sociologie 2/2 5
2PL401 Politické myšlení 4/0 6
2SM405 Teorie mezinárodních vztahů 2/2 6

*U předmětu Makroekonomie si student může zvolit, zda předmět absolvuje na Fakultě podnikohospodářské nebo na Národohospodářské fakultě.

Volitelné předměty hlavní specializace (hV) – 21 kreditů

Aktuální seznam volitelných předmětů hlavní specializace pro daný akademický rok je k dispozici zde.

Vedlejší specializace – 30 kreditů

Aktuálně nabízené vedlejší specializace jednotlivých fakult VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta podnikohospodářská
Fakulta informatiky a statistiky
Národohospodářská fakulta

Diplomová práce 3 kredity

Student si vybírá téma své diplomové práce podle platného opatření děkana. Poté, co si student vybere téma a s vedoucím své práce vyplní zadání kvalifikační práce, zapíše si předmět 22F501 Diplomový seminář. Předmět je vždy nutné absolvovat nejpozději v semestru, který předchází semestru, na jehož konci je práce odevzdána.

Státní závěrečná zkouška 3 kredity

Státní závěrečná zkouška z oboru Politologie se skládá z těchto předmětů:

  • 2PL401 Politické myšlení
  • 2PL406 Parlamenty v teorii a praxi
  • 2PL405 Komparativní politika

Studijní plán pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2014/2015 je zde.

Studijní plán pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2013/2014 je zde.