Profil vedlejší specializace

VS Lobbing a rozhodovací procesy (2RP)

Garant: Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

Profil vedlejší specializace

Vedlejší specializace Lobbing a rozhodovací procesy je určena studentům, kteří chtějí rozšířit profil své hlavní specializace o hlubší znalost a pochopení problematiky lobbingu, vytváření politik a rozhodovacích procesů v širších souvislostech zahrnujících i otázky etiky, dobrého vládnutí a komunikace.

Vedlejší specializace umožňuje hlubší propojení ekonomických a politických souvislostí v oblasti rozhodovacích procesů ve veřejném sektoru a pochopení role jednotlivých skupin zainteresovaných aktérů veřejného, soukromého a neziskového sektoru v procesu nastolování agendy a vytváření a změn politik či hospodářsko-politických opatření. Zvláštní zřetel je kladen na problematiku institucionálního nastavení, fungování státní správy a samosprávy a to zejména na možnosti ostatních subjektů zasahovat do politického procesu, analýzu zájmů jednotlivých zainteresovaných subjektů, a také rizika a selhání, která jsou rozhodovacím procesem spojena. Vedle formálních institucí se studenti seznámí i s neformálními pravidly dobrého vládnutí a transparentnosti.

Absolventi specializace jsou připraveni pro práci v orgánech státní správy a samosprávy, firemním sektoru, finančních a analytických institucích, nevládních organizacích, a to jak v tuzemských, tak i mezinárodních organizacích.

 

Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent je schopen:

  • chápat lobbing jako legitimní nástroj prosazování zájmů, jeho etické i základní právní principy, formy regulace a seberegulace u nás i v zahraničí;
  • aplikovat nástroje dobrého vládnutí a kriticky hodnotit slabá místa a rizika institucionálního a procesního rámce rozhodování a rozhodovacího procesu;
  • orientovat se v systému státní a veřejné správy;
  • identifikovat klíčové zainteresované aktéry, jejich zájmy a postoje, mechanismy rozhodování a procesní pravidla;
  • analyzovat a kriticky hodnotit základní ekonomické aspekty fungování státní správy a samosprávy při správě věcí veřejných.

 

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • vytvářet strategie lobbování při prosazování konkrétních zájmů;
  • zpracovávat analytické a syntetické expertní studie týkající se problematiky transparentnosti rozhodovacích procesů/politik při správě věcí veřejných;
  • vyhledávat a analyzovat vlastnické struktury podnikatelských subjektů;
  • samostatně, flexibilně a kriticky řešit vybraná zadání a problémy v oblasti rozhodovacích procesů;
  • podílet se na identifikaci slabých míst rozhodovacích procesů a podílet se na implementaci transparentních opatření při správě věcí veřejných.

 

Požadavky na absolvování

I. povinné (státnicové) předměty – 24 kreditů

Ident Název kurzů ECTS Hodinová zátěž Garant Vyučující Semestr
2PL521 Dobré vládnutí a veřejná správa 6 2/2 Dvořáková Dvořáková, Bureš ZS
2PL410 Strategické rozhodování v politice 6 4/0 Prorok Prorok LS
2PL524 Prevence korupce při hospodaření s veřejnými prostředky 6 2/2 Dvořáková Dvořáková, Vondráček, Vymětal LS
2PL404 Lobbování v moderní demokracii 6 4/0 Vymětal Vymětal ZS

II. volitelné předměty – 6 kreditů

Ident Název kurzů ECTS Hodinová zátěž Garant Vyučující Semestr
2SE408 Projektový management fondů EU 6 2/2 Bič Černý LS
1VF442 Veřejné výdajové programy, projekty a zakázky v teorii a praxi 6 2/2 Ochrana Ochrana ZS
2PL408* Politická komunikace a politický marketing 6 2/2 Dvořáková Dvořáková, Němec ZS
22F413 Odborná stáž krátkodobá 6 Vymětal, Dvořáková, Němec ZS, LS

* kurz si nemohou zvolit studenti navazujícího magisterského oboru Politologie.