Profil absolventa

Bakalářské studium

Cílem bakalářského studia oboru Politologie je vychovávat odborníky vybavené standardním rámcem znalostí z oblasti politologie v ojedinělé kombinaci se znalostmi ekonomie, práva, statistiky a matematiky a nadstandardními jazykovými dovednostmi. Struktura povinných předmětů spolu s nabídkou předmětů volitelných cílí na vybavení studenta řadou dovedností, jako jsou vyhledávání a kritické využívání informací, řešení konfliktů, efektivní komunikace a prezentace ad. Student je veden k samostatnosti, flexibilitě, schopnosti kritického myšlení a rozvíjí se jeho analytické a jazykové dovednosti. více

Navazující magisterské studium

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Politologie je vysoce specializovat politology vybavené pokročilými teoretickými znalostmi z oblasti politologických teorií a metod pro analýzu politických systémů, politických a společenských procesů v prostředí proměnlivého mezinárodního ekonomického vývoje. Základní důraz oboru je kladen na interdisciplinární přístup, hlubší a komplexnější analýzu problémů v souvislostech. více

Doktorské studium

Cílem doktorského oboru Politologie je připravit studenty zejména na akademickou dráhu, výzkumnou činnost v oboru politologie, na analytickou činnost potřebnou pro nejrůznější praxi vyžadující koncepční a strategické uvažování. Základní důraz je kladen na schopnost hlubší analýzy dílčího problému v teoretických souvislostech, stejně jako na schopnost teoretického zobecnění dílčích poznatků a především přinášení nových vlastních poznatků z vědeckého výzkumu. více


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague